ORGANIZATION & COMMITTEES


Organizer:                                

 

 


 


Endorsed by:


说明: http://www.esdconference.com/UsersFiles/Images/U-MERGE/UMERGE_logo_first.png


 


Organizing Committee:


2018 honorary chairmen of the general assembly
Huang Yiran Sun Yinghao
Chairman ESD
Noor Buchholz
Chairmen ESD 2018
Xue Wei Zheng Junhua
Executive Chairmen
Chen Qi  Gao Xiaofeng
Scientific Committee (by the first letter of surname):
Noor Buchholz (UAE/ UK)
Allen Rodgers (RZA)
Alberto Trinchieri (I)
Chen Bin Chen Qi Chen Xingfa Cheng Yue Cui Xingang Deng Yaoliang Ding Qiang Fu Qiang
Gao Xiaofeng Gu Xiaojian Guo Jianming He Xiang He Dalin Huang Yiran Kong Chuize Li Gonghui
Li Hong Li Jianxing Li Xun Li Yining Liang Zhaochao Lu Jun Qi Juan Qian Weiqing
Shen Bohua Shi Guowei Shi Lei Sun Yinghao Wang Dongwen Wang Gang Wang Gongxian Wang Jiansong
Wang Kunjie Wang Linhui Wang Shaogang Wang Shusheng Wang Zhong Wen Xiaofei Wu Zhong Xie Liping
Xu Danfeng Xu Kewei Xue Wei Yang Guosheng Yang Sixing Yang Wenzeng Yao Xudong Ye Liefu
Ye Zhangqun Zeng Guohua Zhang Junhui Zhang Ge Zheng Junhua
Local Organizing Committee (by surname first alphabet):
Bo Junjie Cao Ming Cao Yang Chen Haige Chen Li Chen Wei Chen Yonghui Chi Chenfei
Deng Ling Dong Bojun Dong Liang Dong Mei Du Zhebin Duan Xuehui Fang Weilin Fu Qibo
Gu Yinjun Huang Jiwei Jiang Chen Jiang Yuewen Jin Di Kong Wen Leng Jing Li Butang
Li Dawei Li Jiayi Li Minzhu Li Zhendong Liu Dongming Liu Wei Liu Yidong Lu Mujun
Lv Jianwei Lv Xiangguo Ma Yuqian Meng Xiaohong Pan Jiahua Peng Yubing Qiu feng Sha Jianjun
Shen Wenhao Sun Jie Tong Zhen Wang Xun Wang Yang Wu Xiaorong Xia Lei Xia Shengqiang
Xuan Hanqing Yang Guoliang Yang Jingming Ye Tingting Ye Weijing Ying Liang Yuan Xia Yuan Xiaodong
Zhai Wei Zhang Jin Zhang Lianhua Zhang Ming Zhong Hai Zhou Lixin Zhu Yinqiu Zhu Yinjie
Congress Secretariat:
Ye Xin E-mailyexin@renji.com
Hui Hongyi E-mail1095340463@qq.com 


Organized by:
U-merge

Co-organized by:
Renji Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine

HEALIFE GROUP | Powered by HEALIFE®